MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm on loodud 2001.a. suvel. Ühingusse kuulub 16 tegevliiget, 3 toetajaliiget ja 3 auliiget.

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi tegevust juhib viieliikmeline juhatus (Maire Riis, Merike Sarapuu, Tuuli Vellama, Uku Presmann, Kaupo Jõeveer). Kaks juhatuse liiget on igapäevaselt seotud organisatsiooni töö juhtimisega. Maire Riisi vastutusalas on kogu organisatsiooni tegevjuhtimine ning Põhja-Eesti tegevuse koordineerimine, Merike Sarapuu on  programmi Lõuna-Eesti tegevus(t)e koordinaator.

Kõik tegevliikmed on läbinud leina, trauma ja kriisialaseid koolitusi ning paljud omavad psühhoterapeudi ettevalmistust   ja/või on osalenud eneseteraapias.

Suur hulk MTÜ liikmeskonnast kuulub ka ESTD (European Society for Trauma and Dissociation)  liikmeskonda. MTÜ juht Maire Riis on ESTD mitme komitee  ja Euroopa EMDR Ühingu lastesektsiooni liige. 

2011.a. jaanuaris osalesid 5 ühingu liiget TENTS (The European Network for Traumatic Stress) treenerite koolitusprogrammis, mis annab õiguse koolitada erinevate tasandite ja valdkondade  spetsialiste Euroopa Liidu poolt aktsepteeritud juhiste põhjal katastroofide ja suurõnnetuste järgse psühhosotsiaalse sekkumise temaatikas (The TENTS Guidelines for Psychosocial Care following Disasters and Major Incidents).

Missioon

Meie missiooniks on toetada  traagilist sündmust või leina kogenud  lapsi ja noori viisil, mis aitaks parimal moel taastada  nende  vaimse heaolu ja kasutada  maksimaalselt arengupotentsiaali.

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi tegevuse üldisteks eesmärkideks on:

 • kaasa aidata terve ja arenemisvôimelise Eesti ühiskonna püsimisele;
 • kasvava pôlvkonna kohanemist, toimetulekut ja arengut toetava keskkonna kujundamine juhindudes oma tegevuses ÜRO Laste Ôiguste Konventsioonist ja humanistlikest pôhimôtetest;
 • kaasa aidata laste ja noorte ôiguste kindlustamisele.

Peamiselt oleme keskendunud  traagilist sündmust ja/või leina kogenud lastele ja noortele, kellele korraldame nõustamist, (trauma)teraapiat, osalemist  koos sama kogemusega  eakaaslastega leinatoetusgruppides ning  erinevaid loovaid ja arendavaid tegevusi pakkuvates leinatoetuslaagrites.

Korraldame ka akuutset sekkumist lasteasutustes traumaatilise sündmuse järgselt ning nõustame lasteasutuste juhtkonda ja töötajaid, lapse ja lapsevanemaid.

Oluliseks peame koolituste korraldamist lastega töötavatele spetsialistidele.

Meie tegevuse eetilised põhimõtted

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

 • Eelkõige peame oma tegevuses silmas lapsi ning nende huvide ja õiguste kaitset.
 • Oma tegevuses juhindume ühiskonnas tunnustatud eetikaprintsiipidest, käitumisnormidest  ja nn heast tavast.
 • Meie tegevus on kooskõlas seadustega.
 • Oma tegevuses lähtume isikute õigusest privaatsusele, informatsiooni konfidentsiaalsusele  ning  valikute vabatahtlikkusele (välja arvatud juhtudel, kus spetsialistidena on meil seadusejärgne kohustus sekkuda)

Tegevliikmed

 • Aivar Simmermann
 • Andres Laanemets
 • Ann Pedosk
 • Helar Peterson
 • Ivo Raenok
 • Kaius Põder
 • Kalle Viik
 • Kaupo Jõeveer
 • Merike Sarapuu
 • Naatan Haamer
 • Nele Bachmann
 • Pille Isat
 • Ruth Raielo
 • Sirje Rass
 • Tiiu Meres
 • Tuuli Vellama
 • Uku Presmann

Toetajaliikmed

 • Britta Alep
 • Mart Kirsipuu
 • Meelis Pastak

Auliikmed

 • Atle Dyregrov
 • Lotta Polfeldt
 • Margareta Thun